cs
sk
en
Obchodné podmienkyKontakt

Obsah košíka

Váš košík je zatiaľ prázdny

Nachádzate sa: Hlavná stránka > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Jiří Gross s místem podnikání Bartolomějská 899/63, 641 00 Brno, podnikající jako fyzická osoba zapsaná na Živnostenském úřadě města Brna od 3.12.2003. IČ: 756 43 201, DIČ: CZ7701223904

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi firmou Ing. Jiří Gross (prodávající) a jejími obchodními partnery (kupujícími) v oblasti prodeje zboží ze sortimentu zveřejněného na internetových stránkách www.dcmotory.sk.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Není-li smluvní stranou spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Způsob objednání zboží / služeb

Objednat zboží si může kupující emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Objednávka musí obsahovat jednoznačné označení požadovaného zboží a jeho požadované množství. Dále fakturační adresu (vč. jména, e-mailového a telefonního spojení) a dodací adresu, pokud se liší od adresy fakturační. V objednávce dále mohou být uvedeny další skutečnosti, které objednávku upřesňují (např. požadovaný termín dodání, atp.).

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. Cena zboží a platební podmínky

Ceny uvedené na webových stránkách www.dcmotory.sk jsou uváděny v Eur bez DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu dopravy popř. hmotnosti zboží), jsou následně přičteny.

Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem nebo dobírkou. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Pokud dojde v době mezi potvrzením objednávky kupujícímu a dodávkou zboží ke změně kurzu USD/CZK o více jak 4 %, může prodávající cenu výrobků odpovídajícím způsobem zvýšit nebo snížit.

Při opožděné úhradě za dodané zboží může být kupujícímu vyúčtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a úrok z prodlení v zákonné výši. V případě, že kupující neuhradí smluvní cenu za dodané zboží do 60 dnů po stanovené lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn postoupit pohledávku vůči kupujícímu třetí straně.

4. Dodací podmínky

Dle volby si kupující může vyzvednout objednané zboží přímo v sídle prodávajícího, popřípadě si může nechat zaslat zboží přepravní společností Geis. Na požádání kupujícího může být zboží doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky.

Termín dodání je okamžik, kdy prodávající předá objednané zboží prvnímu přepravci, popřípadě přímo kupujícímu při osobním odběru. Termín dodání je vždy uveden v potvrzení objednávky. V případě, že kupující platí za dodávku zboží předem zálohovou fakturou, se termín dodání zboží odvíjí od připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

Nebezpečí nahodilé zkázy popř. nahodilého zhoršení vlastností zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetím věci od prodávajícího nebo od přepravce.

Vlastnické právo na dodané zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží, je povinen sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

5. Záruční podmínky

Záruka na výrobky, pokud není stanoveno jinak, je 12 měsíců od data prodeje.

Reklamace zjevných vad (chybné množství, viditelné poškození) musí být kupujícím uplatněna neprodleně po zjištění, nejpozději však do 3 pracovních dní od převzetí zboží kupujícím. Vady způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou, které nejsou zjištěny při běžné kontrole, jsou považovány za vady skryté. Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v záruční době.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nadměrného zatěžování, nedostatečné nebo nevhodné údržby, nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, jež nebyl schválený výrobcem či prodejcem.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění nebo na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Pro urychlení vyřízení odstoupení v uvedené lhůtě doporučujeme zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s originálním dokladem o koupi a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

7. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, které budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to emailem nebo telefonicky.

8. Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.1.2014

 
 
Ing. Jiří Gross
Bartolomějská 63, Brno, Česká republika
tel.: +420 732 748 885
e-mail: jiri.gross@dcmotory.sk
Copyright © 2019
Všetky práva vyhradené.